4796 Stone monkey

Stone monkeys no hear no see no speak set of 3.
22 cm.

Categories: ,